دفاتر پیشخوان دولت

 
متقاضیان محترم اخذ پروانه جدید دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی می بایستی اصول حاکم بر صدور پروانه را به دقت مطالعه و در صورت داشتن تمامی شرایط نسبت به چاپ فرم درخواست اقدام و سپس بعد از تکمیل آن نسبت به اسکن ( فایل JPEG) و آپلود آن در همین صفحه اقدام نمایند و کد رهگیری سامانه را دریافت کنید.ضمناً موضوع فعالیت شرکت قید شده در اساسنامه نیز  اسکن و در همین صفحه بارگذاری شود.

تذکر: در صورت عدم رعایت موارد مندرج در اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی- مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست ها ترتیب اثر داده نخواهد شد و این اداره کل هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نمی پذیرد.

نکته: یکی از بند های اساسنامه شرکت حتماً می بایستی با موضوع تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی و ارائه خدمات موضوع پروانه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه باشد.

متقاضیان محترم اخذ پروانه جدید، پس از ارسال درخواست و فایل اسکن شده اساسنامه شرکت و کارت ملی مدیر عامل یا صاحب امضاء منتظر تماس این اداره کل بمانید.

اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی- مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

 

 
  

 

آپلود فایل

محل بارگذاری فرم درخواست متقاضیان اخذ پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی با فرمت JPEG

لطفاً فرم تکمیلی درخواست خود را در کادر زیر آپلود کنید


* = ضروری