پرش به محتوای اصلی

USO

خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فن­آوری اطلاعات(USO) :

خدمات عمومی اجباری ارتباطات وفناوری اطلاعات، الزامی است قانونی که معمولاً بر عهده دولتها گذاشته می شود تا امکان استفاده از یک سرویس مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را برای هریک از آحاد کشور، در هر نقطه فراهم نماید. این الزام به خاطر این است که دسترسی به خدمات ارتباطی وفناوری اطلاعات برای کلیه مناطق کشور خصوصا روستاها و نواحی دورافتاده که ارایه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد،تضمین شود.

سرویس­های مصوب خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فن­آوری اطلاعات(USO):

  • تأمین تلفن خانگی برای روستاهای 20 خانوار به بالای فاقد این امکان با پوشش تلفن همراه، دسترسی به اینترنت و استفاده از فاکس؛
  • تأمین حداقل یک ارتباط(تلفن) عمومی برای روستاهای زیر 20 خانوار فاقد این امکان؛
  • ایجاد دفاتر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات روستایی(ICT) برای روستاهای 70 خانوار به بالای فاقد این امکان.
  • ایجاد پوشش تلفن همراه، دسترسی به اینترنت و استفاده از فاکس در روستاهایی که از قبل دارای تلفن خانگی بوده و فاقد این امکانات می باشند؛
  • ایجاد پوشش تلفن همراه در جاده های روستایی؛
  • تأمین اینترنت همگانی در اماکن عمومی شهرها؛
  • تأمین تلفن همگانی در اماکن عمومی شهرها؛
  • سرویس­های USO پست برابر تصمیمات کمیسیون.

 

تعداد کل روستاهای استان اصفهان: 1849

تعداد روستاهای بالای 20 خانوار: 956

تعداد روستاهای زیر 20 خانوار: 893

تعداد روستاهای دارای امکان اینترنت یا تلفن همراه یا تلفن خانگی: 1845