پرش به محتوای اصلی

سرویس های ارتباطی

تعداد تلفن ثابت منصوبه استان : 2880405

تعداد تلفن ثابت منصوبه شهری: 2541891    

تعداد تلفن ثابت منصوبه روستایی: 338514 

تعداد تلفن ثابت دایری استان: 2400248

تعداد تلفن ثابت دایری شهری: 2144326  

تعداد تلفن ثابت دایری روستایی: 255992

ضریب نفوذ تلفن ثابت استان: 47115