پرش به محتوای اصلی

دانشگاه

 تعداد دانشگاهها ی غیر دولتی برحسب واحد دانشگاه آزاداسلامی:23                   موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی:33 
 تعداد دانشگاههای دولتی برحسب واحد پیام نور:23         آموزشکده فنی:            مرکز تربیت معلم:        دانشگاه جامع علمی کاربردی:48