پرش به محتوای اصلی

جمعیت استان اصفهان طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390 ، برابر با 4815863 نفر ، شامل 2451647نفر مرد و 2364216 نفر زن بوده که در 1410236خانوار زندگی می کنند .

جمعیت ساکن در نقاط شهری 4111355 نفر و جمعیت ساکن در نقاط روستایی 704508 نفر می باشد.