پرش به محتوای اصلی

ارتباطات زیر ساخت

یکی از وظایف اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات اصفهان کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاست­ها و برنامه‌های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است. یکی از این واحدها شرکت ارتباطات  زیرساخت استان اصفهان است.

هــدف از تشکیــل شرکت ارتباطات زیرساخت، مدیــریت، سامــاندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری وبهره‌برداری شبکه ارتباطات زیرساخت کشور و سرویس­های ارزش افزوده می­ باشد که با استفاده از فناوری­ های جدید ارتباطی درقالب طرح­ها وبرنامه ­های مصوب و همچنین کارگزاری شرکت مخابرات ایران (مادرتخصصی) درزمینه نظارت ، تصویب طرح­های جامع مخابراتی وتدوین استانداردها باتصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می­یابد.

شبکه ارتباطات زیرساخت عبارت از مجموعه سیستم های مخابراتی ازقبیل مراکز مایکروویو،بین شهری وبین الملل، شبکه اصلی فیبرنوری ، ایستگاه­ های زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت ، مراکز سوئیچ راه دور وبین الملل است که تامین ظرفیت انتقال وراه‌یابی وترافیک بین شهری وبین الملل موردنیاز متقاضیان واپراتورهای شبکه های مختلف اعم از دولتی وغیردولتی رابرعهده دارد.

برای نیل به اهداف فوق، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف به اقدامات زیرمی باشد:

·         تهیه و تدوین طرح­های جامع درزمینه شبکه ارتباطات زیرساخت براساس الزامات، نیازها، استانداردها و ضوابط،

·         بازاریابی ،تاسیس، توسعه ، به سازی ، اجرا، نگهداری و بهره­ برداری و همچنین نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت کشور طبق استانداردهای ملی وبین المللی،

·         تهیه و تصویب دستورالعمل ها، ضوابط ،‌معیارها واستانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز شرکت درزمینه تاسیس ، توسعه ، نگهداری وبهره برداری ازشبکه زیرساخت،

·         تامین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساخت متقاضیان اعم از بخش عمومی، خصوصی و تعاونی با کیفیت مطلوب  و قابل رقابت طبق ضوابط و مقررات مربوطه،

·         همکاری با سایر اپراتورهای مخابراتی بین المللی در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل،

·         عضویت درنهادها و انجمن های تخصصی ملی و بین المللی و شرکت درکنفرانس های مربوط به منظور کسب و تبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات زیرساخت،

·         مدیریت ، برنامه ریزی، پیاده سازی آموزش های تخصصی خاص به منظور توسعه مهارت های لازم،

·         تهیه و اجرای طرح های مسیریابی و همزمانی درشبکه های مخابراتی کشور،

·         مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که باهدف شرکت مرتبط باشد.

سایت رسمی شرکت ارتباطات زیرساخت اصفهان http://www.tic.ir/fa/isfahan است.