محتوای سمینار امنیت اطلاعات و شبکه در سازمان ها

سمینار امنیت اطلاعات  گروه پاسخ به رخداد های رایانه ای
 سمینار امنیت اطلاعات  ​مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخداد های رایانه ای(ماهر)
سمینار امنیت اطلاعات
 مروری بر تهدیدات امنیتی در فضای مجازی

سمینار امنیت اطلاعات

اطلاع رسانی،پشتیبانی و امداد در حوزه شبک