نام دوره:مدیریت آسیب پذیری رایانه ای

نام دوره:مدیریت آسیب پذیری ها و رخداد های رایانه ای سازمانی

مدت دوره:8 ساعت(2 روز)

سر فصل دوره:

   - آشنایی با روال اجرایی مدیریت . پاسخگویی به آسیب پذیری ها و رخداد های رایانه ساز

   - معرفی ابزار های شناسایی و مدیریت آسیب پذیری ها و رخداد های رایانه ای سازمانی

   - آشنایی با نحوه طبقه بندی آسیب پذیری ها و رخداد های رایانه ای سازمانی و روال شناسایی

   - ارائه راهکار های مدیریت و شناسایی آسیب پذیری ها و رخداد های امنیتی سازمانی

   - آشنایی با نحوه سوء استفاده از آسیب پذیری های رایانه ای سال

   - معرفی پروتکل ها و روشهای به اشتراک گذاری اطلاعات

   - آشنایی با روشهای شناسایی آسیب پذیری و رخداد در سازمان ها

عصر ارتباطعصر ارتباط