آشنایی با سرویس ها،خدمات و پیاده سازی مراکز گوهر

آشنایی با سرویس ها،خدمات و پیاده سازی امنیتی مراکز ماهر

مدت دوره:8 ساعت(2 روز)،هزینه دوره 120،000 هزار تومان

سر فصل دوره:

 آشنایی با تیم های پاسخگویی به رخداد های امنیتی رایانه ای

     -تاریخچه CERT

     -CERT چیست؟

     -اهداف و اهمیت نیاز به CSIRT

     -وظایف و مسئولیت های تیم های CSIRT

-     انواع CSIRT (تقسیم بندی بر اساس سرویس،ساختار،حوزه عملیات)

  -سرویس ها و خدمات مراکز CSIRT

-    سرویس های واکنشی

          اعلام خطر و هشدار ها

          رسیدگی به رخداد

          مدیریت آسیب پذیری

          مدیریت آثار باقی مانده از حملات

  -یرویس های پیشگیرانه

         اعلان ها

         مشاهده و بررسی تکنولوژی

         ممیزی یا ارزیابی امنیتی

         پیکربندی و نگهداری زیر ساخت های امنیتی

         توسعه ابزار های امنیتی

         سرویس تشخیص نفوذ

        انتشار اطلاعات مربوط به امنیت

  -سرویس مدیریت کیفیت امنیت

        تحلیل ریسک

        طراحی ترمیم خرابی و تداوم کار

        مشاوره امنیتی

           ایجاد آگاهی

           آموزش

    -استاندارد های امنیتی در مراکز CERT

        راهنمای تشکیل و پیاده سازی یک csirt

    -لیست عملیاتی ایجاد یک CSIRT (گام های ایجاد)

       -محور های نیازمند در طراحی مراکز csirt

            تشکیلات و سازمان  مراکز گوهر

            نیروی انسانی گوهر مراکز گوهر

            خدمات قابل عرضه مراکز گوهر

            روال های عملیاتی مراکز گوهر

            زیر ساخت فعالیت های مراکز گوهر