ارتباط با ما

    اسم اداره مربوط به ارتباط با ما

نشانی: خیابان آپادانا اول، کوچه باشگاه نفت(14)، ساختمان اداری پارسیان، طبقه اول

تلفن: 36650839-031 و 36650825-031 و 36650826-031

نمابر: 36650840- 031   

کد پستی: 8165667798

پست الکترونیکی: ict.esfahan@mail.ict.gov.ir